Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Wed Jun 09, 2010 2:49 am
avatar
avatar

Admin  Diễn Đàn Vc2S

Câu 1: Trong các định nghĩa sau, định nghĩa nào sai?
A. Chu kì sóng là chu kì dao động chung của các phần tử vật chất có sóng truyền qua và bằng chu kì dao động của nguồn sóng.
B. Bước sóng là quãng đường sóng lan truyền trong một chu kì.
C. Biên độ sóng tại một điểm là biên độ chung của các phần tử vật chất có sóng truyền qua và bằng biên độ chung của nguồn sóng.
D. Sóng kết hợp là sóng tạo ra bởi các nguồn kết hợp. Nguồn kết hợp là các nguồn có cùng tần số, cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi.
Câu 2: Điều kiện nào sau đây phải thỏa mãn để con lắc đơn dao động điều hòa?
A. chu kì không thay đổi. B. Biên độ dao động nhỏ.
C. Không có ma sát. D. Biên độ nhỏ và không có ma sát.
Câu 3: Trong các kết luận sau, tìm kết luận sai.
A. Nhạc âm là những âm có tần số xác định. Tạp âm là những âm không có tần số xác định.
B. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào các đặc tính vật lí là tần số và biên độ.
C. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào đặc tính vật lí tần số và năng lượng âm.
D. Độ to của âm là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào cường độ và tần số âm.
Câu 4: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai?
A. Động năng là đại lượng không bảo toàn.
B. Chu kì riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.
C. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
Câu5: Trong một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch sớm pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Khẳng định nào sau dưới đây đúng nhất?
A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần L. B. Đoạn mạch có R và L.
C. Đoạn mạch có đủ các phần tử R,L,C D. Đoạn mạch chỉ có R và C
Câu6: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gia tốc của vật dao động điều hòa triệt tiêu khi ở vị trí biên.
B. Vận tốc của vật dao động điều hòa triệt tiêu khi qua vị trí cân bằng.
C. Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại ở vị trí cân bằng.
D. Lực đàn hồi tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn luôn hướng về vị trí cân bằng
Câu 7: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?
A. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. B. Bị lệch đường đi trong điện trường.
C. Có khả năng ion hóa chất khí. D. Có khả năng đâm xuyên.

Câu8: Trong giao thoa ánh sáng với thí nghiệm Young (I-âng), khoảng vân là i. Nếu đặt toàn bộ thiết bị trong chất lỏng có chiết suất n thì khoảng vân giao thoa là
A. n.i B. i/n. C. i/(n + 1). D. i/(n - 1).
Câu 9: Chọn câu sai
Một vật dao động điều hòa thì.
A. vận tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. li độ của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. lực kéo về luôn luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 10: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Các giá trị R, L, C không đổi và mạch đang có tính cảm kháng, nếu tăng tần số của nguồn điện áp thì
A. công suất tiêu thụ của mạch giảm.
B. có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
C. công suất tiêu thụ của mạch tăng.
D. ban đầu công suất của mạch tăng, sau đó giảm.
Câu 11: Tìm câu sai khi nói về vai trò của tầng điện li trong việc truyền sóng vô tuyến trên mặt đất :
A. Sóng ngắn bị hấp thu một ít ở tầng điện li.
B. Sóng trung và sóng dài đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ như nhau.
C. Sóng ngắn phản xạ mạnh ở tầng điện li.
D. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thu hay phản xạ.
Câu12: Tính chất nào sau đây của sóng điện từ là chưa đúng?
A. Sóng điện từ có thể giao thoa với nhau.
B. Sóng điện từ lan truyền với vận tốc ánh sáng.
C. Trong quá trình lan truyền sóng, vectơ và vectơ luôn luôn trùng phương nhau và vuông góc với phương truyền.
D. Truyền được trong mọi môi trường vật chất và trong cả môi trường chân không.
Câu 13: Cho dòng điện xoay chiều đi qua đoạn mạch R,L,C nối tiếp. Kết luận nào sau đây đúng nhất?
A. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U UR.
B. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U UL.
C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U UR.
D. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U UC.
Câu 14: Chọn câu sai. Trong máy biến thế lí tưởng thì
A. dòng điện trong cuộn sơ cấp biến thiên cùng tần số với dòng điện cảm ứng xoay chiều ở tải tiêu thụ.
B. tỷ số hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp tỷ lệ nghịch với số vòng dây của hai cuộn.
C. từ thông qua mọi tiết diện của lõi thép có giá trị tức thời bằng nhau.
D. hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp tăng bao nhiều lần thì cường độ dòng điện giảm bấy nhiêu lần.
Câu15: Một bàn ủi được coi như một đoạn mạch có `điện trở thuần R được mắc vào mạng điện AC 110V – 50Hz. Khi mắc nó vào mạng AC 110V – 60Hz thì `công suất toả nhiệt của bàn ủi:
A. Tăng lên. B. Có thể tăng, có thể giảm.
C. Không đổi. D. Giảm đi.
Câu 16: Cho ñoaïn maïch xoay chieàu AB nhö hình veõ: Ñeå uAM coù pha vuoâng goùc uMB thì heä thöùc lieân heä giöõa R, R0, L vaø C laø:
A. L/C = R0/R B. C/L =RR0 C. LC =RR0 D. L = CRR0.
Câu17: Trong các phương pháp tạo `dòng điện một chiều DC, phương pháp đem lại hiệu quả kinh tế, tạo ra `dòng điện DC có `công suất cao, giá thành hạ thấp là:
A. Dùng ăcquy; B. Dùng máy phát điện một chiều;
C. Chỉnh lưu dòng điệnxoay chiều. D. Dùng pin.
Câu 18: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng
A. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. tỉ lệ với bình phương chu kì daođộng.
C. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. D. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.
Câu19: H•y chän c©️u ®️óng khi nãi vÒ sãng v« tuyÕn:
A. Sãng cµng dµi th× n¨ng lö¬îng sãng cµng lín. B. Ban ®️ªm sãng trung truyÒn ®️i xa h¬n ban ngµy.
C. Sãng ng¾n cã n¨ng lö¬îng nhá h¬n sãng trung. D. Sãng dµi bÞ n¬öíc hÊp thô rÊt m¹nh.
Câu 20: M¹ch R, L , C m¾c nèi tiÕp , ®️Æt vµo hai ®️Çu ®️o¹n m¹ch , ®️iÒu kiÖn cã céng h­ëng
A. LC 2 = R2 B. R = L/C C. = 1/LC D. LC 2 = 1
Câu 21: Cho m¹ch xoay chiÒu kh«ng ph©️n nh¸nh RLC cã tÇn sè dßng ®️iÖn thay ®️æi ®️­îc. Gäi lÇn l­ît lµ c¸c gi¸ trÞ cña tÇn sè dßng ®️iÖn lµm cho . Ta cã
A. B. C. D. mét biÓu thøc quan hÖ kh¸c
Câu22: Trong dao ®️éng ®️iÒu hoµ, gia tèc lu«n lu«n
A. ng­îc pha víi li ®️é B. vu«ng pha víi li ®️é C. lÖch pha víi li ®️é D. cïng pha víi li ®️é
Câu 23: Sù h×nh thµnh dao ®️éng ®️iÖn tõ tù do dao ®️éng lµ do hiÖn t­îng nµo sau ®️©️y
A. HiÖn t­îng tõ hãa B. HiÖn t­îng c«ng h­ëng ®️iÖn
C. HiÖn t­îng c¶m øng ®️iÖn tõ D. HiÖn t­îng tù c¶m
Câu 24: Víi m¸y biÕn ¸p, nÕu bá qua ®️iÖn trë cña c¸c d©️y quÊn th× ta lu«n cã:
A. = B. = C. = D. =
Câu 25: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô.
A. Trong dãy Balmer có bốn vạch Hα , H , H , H thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
B. Các vạch trong dãy Paschen được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo M.
C. Các vạch trong dãy Lyman được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo K.
D. Các vạch trong dãy Balmer được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo N.
Câu 26: Sãng (c¬ häc) ngang khong truyÒn ®️­îc trong m«i tr­êng
A. KhÝ B. Ch©️n kh«ng C. Láng D. R¾n
Câu 27: Nguyªn t¾c ho¹t ®️éng cña ®️éng c¬ kh«ng ®️ång bé ba pha dùa trªn
A. HiÖn t­îng tù c¶m
B. HiÖn t­îng c¶m øng ®️iÖn tõ vµ sö dông tõ tr­êng quay
C. HiÖn t­îng tù c¶m vµ sö dông tõ tr­êng quay
D. HiÖn t­îng c¶m øng ®️iÖn tõ
Câu28: Chän ph¸t biÓu kh«ng ®️óng vÒ dao ®️éng tæng hîp cña hai dao ®️éng ®️iÒu hoµ cïng ph­¬ng cïng tÇn sè:
A. Biªn ®️é dao ®️éng tæng hîp cã thÓ b»ng mét trong hai biªn ®️é dao ®️éng thµnh phÇn
B. Biªn ®️é dao ®️éng tæng hîp cã thÓ b»ng kh«ng
C. Biªn ®️é cña dao ®️éng tæng hîp kh«ng chØ phô thuéc biªn ®️é cña c¸c dao ®️éng thµnh phÇn mµ cßn phô thuéc ®️é lÖch pha cña hai dao ®️éng thµnh phÇn
D. Biªn ®️é dao ®️éng tæng hîp kh«ng thÓ nhá h¬n biªn ®️é cña c¸c dao ®️éng thµnh phÇn
Câu 29: Mét chÊt ®️iÓm dao ®️éng ®️iÒu hoµ däc trôc Ox quanh vÞ trÝ c©️n b»ng O víi chu k× . T¹i mét thêi ®️iÓm nµo ®️ã, chÊt ®️iÓm cã li ®️é vµ vËn tèc lµ vµ . T¹i mét thêi ®️iÓm sau ®️ã mét kho¶ng thêi gian , li ®️é vµ vËn tèc cña nã ®️­îc x¸c ®️Þnh theo biÓu thøc:
A. B.
C. D.
Câu 30: NÕu ®️­a lâi s¾t non vµo trong lßng cuén c¶m th× chu k× dao ®️éng ®️iÖn tõ sÏ thay ®️æi nh­ thÕ nµo ?
A. Kh«ng ®️æi B. Gi¶m C. T¨ng lªn D. Cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m
Câu 31: Mét con l¾c ®️¬n chiÒu dµi ®️­îc treo vµo ®️iÓm cè ®️Þnh O. Chu k× dao ®️éng nhá cña nã lµ . B©️y giê, trªn ®️­êng th¼ng ®️øng qua O, ng­êi ta ®️ãng 1 c¸i ®️inh t¹i ®️iÓm O’ bªn d­íi O, c¸ch O mét ®️o¹n sao cho trong qu¸ tr×nh dao ®️éng, d©️y treo con l¾c bÞ v­íng vµo ®️inh. Chu k× dao ®️éng bÐ cña con l¾c lóc nµy lµ:
A. B. C. D.
Câu32: XÐt m¹ch ®️iÖn xoay chiÒu RLC, hiÖu ®️iÖn thÕ ë 2 ®️Çu m¹ch lÖch pha so víi c­êng ®️é dßng ®️iÖn qua m¹ch 1 gãc . KÕt qu¶ nµo sau ®️©️y lµ ®️óng?
A. ZC = 2 ZL B. C. ZL = ZC D. ZL = 2ZC
Câu 33: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ:
A. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ làm phát quang các chất và gây ion hoá chất khí
B. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng
C. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ tác dụng lên kính ảnh
D. Các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh
Câu 34: Tìm kết luận sai: Để phát hiện ra tia X, người ta dùng .
A. máy đo dùng hiện tượng iôn hoá B. màn huỳnh quang
C. Điện nghiệm có kim điện kế D. tế bào quang điện
Câu 35: Sãng ©️m kh«ng thÓ truyÒn ®️­îc trong m«i tr­êng
A. KhÝ B. Láng C. R¾n D. Ch©️n kh«ng
Câu 36: Mét hép ®️en chøa mét phÇn tö vµ mét linh kiÖn nµo ®️ã. NÕu ta m¾c dßng ®️iÖn mét chiÒu qua hép th× thÊy c«ng suÊt lµ P, khi ta thay dßng ®️iÖn trªn b»ng dßng ®️iÖn xoay chiÒu cã c­êng ®️é hiÖu dông ®️óng b»ng 2 A th× thÊy c«ng suÊt chØ cßn lµ P/2. PhÇn tö vµ linh kiÖn trong hép X lµ
A. Tô ®️iÖn vµ ®️iot B. Cuén d©️y kh«ng thuÇn c¶m
C. Cuén d©️y thuÇn c¶m vµ ®️iot D. §iÖn trë thuÇn vµ ®️iot
Câu 37: HiÖn t­îng céng h­ëng dao ®️éng c¬ häc sÏ biÓu hiÖn râ nhÊt khi
A. Lùc ma s¸t cña m«i tr­êng nhá kh«ng ®️¸ng kÓ
B. Biªn ®️é cña dao ®️éng c­ìng bøc b»ng biªn ®️é cña dao ®️éng riªng
C. TÇn sè cña dao ®️éng c­ìng bøc b»ng tÇn sè cña dao ®️éng riªng
D. C¶ 3 ®️iÒu kiÖn trªn
Câu 38: Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là:
A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của môi trường
B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục
C. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục
D. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của môi trường
Câu 39: §Ó t¨ng chu kú dao ®️éng cña con l¾c lß xo lªn 2 lÇn, ta ph¶i thùc hiÖn c¸ch nµo sau ®️©️y:
A. Gi¶m ®️é cøng cña lß xo ®️i 4 lÇn B. Gi¶m biªn ®️é cña nã ®️i 2 lÇn
C. T¨ng khèi l­îng cña vËt lªn 2 lÇn D. T¨ng vËn tèc dao ®️éng lªn 2 lÇn
Câu 40: Trong thÝ nghiÖm víi khe I©️ng nÕu thay kh«ng khÝ b»ng n­íc cã chiÕt suÊt n = 4/3 th× hÖ v©️n giao thoa trªn mµn ¶nh sÏ thay ®️æi nh­ thÕ nµo. Chän ®️¸p ¸n ®️óng.
A. Kho¶ng v©️n trong n­íc gi¶m ®️i vµ b»ng 3/4 kho¶ng v©️n trong kh«ng khÝ
B. Kho¶ng v©️n t¨ng lªn b»ng 4/3 lÇn kho¶ng v©️n trong kh«ng khÝ
C. Kho¶ng v©️n kh«ng ®️æi
D. V©️n chÝnh gi÷a to h¬n vµ dêi chç
C©️u 41: Mét chÊt ph¸t quang ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu lôc.ChiÕu ¸nh s¸ng nµo d­íi ®️©️y vµo chÊt ®️ã th× nã sÏ ph¸t quang:
A. ¸nh s¸ng mµu vµng B. ¸nh s¸ng mµu tÝm C. ¸nh s¸ng mµu ®️á D. ¸nh s¸ng mµu da cam
C©️u 42: M¹ch biÕn ®️iÖu dïng ®️Ó lµm g×? Chän c©️u ®️óng:
A. KhuyÕch ®️¹i dao ®️éng ®️iÖn tõ cao tÇn
B. Trén sãng ®️iÖn tõ tÇn sè ©️m víi sãng ®️iÖn tõ cao tÇn
C. T¹o ra sao ®️éng ®️iÖn tõ cao tÇn
D. T¹o ra dao ®️éng ®️iÖn tõ tÇn sè ©️m
C©️u 43: §¬n vÞ Mev/c2 cã thÓ lµ ®️¬n vÞ cña ®️¹i l­îng vËt lý nµo sau ®️©️y?
A. N¨ng l­îng liªn kÕt B. §é phãng x¹ C. H»ng sè phãng x¹ D. §é hôt khèi
C©️u44: Trong thÝ nghiÖm giao thoa, nÕu lµm cho 2 nguån kÕt hîp lÖch pha nhau th× v©️n s¸ng chÝnh gi÷a sÏ thay ®️æi nh­ thÕ nµo?
A. V©️n n»m chÝnh gi÷a tr­êng giao thoa B. Kh«ng cßn c¸c v©️n giao thoa n÷a
C. Xª dÞch vÒ phÝa nguån sím pha h¬n D. Xª dÞch vÒ phÝa nguån trÔ pha h¬n
C©️u 45: XÐt ®️o¹n m¹ch gåm ®️iÖn trë thuÇn R, cuén c¶m thuÇn cã ®️é tù c¶m L vµ tô ®️iÖn cã mang ®️iÖn dung C. NÕu tÇn sè gãc cña hiÖu ®️iÖn thÕ ®️Æt vµo 2 ®️Çu ®️o¹n m¹ch tho¶ m•n hÖ thøc th× kÕt qu¶ nµo sau ®️©️y kh«ng ®️óng?
A. HiÖu ®️iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®️Çu ®️iÖn trë thuÇn R b»ng hiÖu ®️iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®️Çu c¶ ®️o¹n m¹ch
B. Tæng trë cña m¹ch b»ng kh«ng
C. C­êng ®️é dßng ®️iÖn vµ hiÖu ®️iÖn thÕ cïng pha
D. HiÖu ®️iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®️Çu cuén c¶m b»ng hiÖu ®️iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®️Çu tô ®️iÖn
Câu46.Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. chu kì của nó tăng. B. tần số của nó không thay đổi.
C. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi.
Câu 47: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần
A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.
B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
C. luôn lệch pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 
D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.
Câu48: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ. B. Mang năng lượng.
C. Truyền được trong chân không. D. Khúc xạ.
Câu 49: Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên
A. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.
B. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện).
C. có khả năng đâm xuyên khác nhau. D. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.
Câu 50: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng
hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.
B. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.
C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
D. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.
Phần Đáp Án
=================================
1C 2D 3C 4D 5D 6D 7B 8B 9A 10A
11B 12C 13A 14D 15C 16D 17C 18A 19B 20D
21A 22A 23D 24A 25D 26B 27B 28D 29B 30C
31A 32B 33D 34A 35D 36D 37A 38B 39A 40A
41B 42B 43D 44D 45B 46B 47B 48C 49C 50A
http://thptvanchan.forum.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết